Wikia Darksouls
Advertisement

Khiên nhỏ là một loại khiên trong Dark Souls.

Overview[]

Khiên nhỏ thuộc loại khiên nhẹ nhất trong game, vì thế khả năng cản sát thương của nó yếu và chỉ số stability cũng không cao. Nhưng hầu hết trong các trận đấu, game thủ chỉ dùng khiên nhỏ để thực hiện parry chứ không để cản sát thương hoàn toàn. Loại khiên này hoàn toàn phù hợp với những class nhân vật di chuyển nhanh hay thích né tránh, nhào lộn.

Danh sách khiên nhỏ[]

Small Shield

Sát thương Yêu cầu
Giảm sát thương Chỉ số kết hợp
Physical Damage Magic Damage Fire Damage Lightning Damage Critical Strength Dexterity Intelligence Faith
Kháng PDmg Kháng MDmg Kháng FDmg Kháng LDmg Stability
Buckler
Buckler
55 100 7 13
76% 32% 65% 53% 40 D
Caduceus round shield
Caduceus Round Shield
50 100 6
85% 65% 30% 65% 40 D
Cracked round shield
Cracked Round Shield
46 100 6
65% 55% 10% 45% 30 D
Crystal ring shield
Crystal Ring Shield
100 100 10
70% 90% 70% 40% 40
Effigy shield
Effigy Shield
60 100 10 16
90% 40% 70% 90% 45
Leather shield
Leather Shield
42 100 6
85% 35% 60% 60% 45 D
Plank shield
Plank Shield
52 100 7
75% 40% 20% 55% 45 D
Red and white round shield
Red & White Round Shield
50 100 6
85% 65% 30% 65% 40 D
Small leather shield
Small Leather Shield
40 100 5
80% 35% 60% 60% 40 D
Target shield
Target Shield
56 100 8 11
78% 30% 65% 50% 45 D
Warriors round shield
Warrior's Round Shield
50 100 6
85% 65% 30% 65% 40 D

Small Shield Kháng PDmg Kháng MDmg Kháng FDmg Kháng LDmg Stability Strength Requirement Dexterity Requirement Intelligence Requirement Faith Requirement Durability Weight
Buckler 76% 32% 65% 53% 40 7 13 0 0 140 1.5
Caduceus Round Shield 85% 65% 30% 40% 40 6 0 0 0 180 1.0
Cracked Round Shield 65% 55% 10% 45% 30 6 0 0 0 60 1.0
Crystal Ring Shield 70% 90% 70% 40% 40 10 0 0 0 120 3.0
Effigy Shield 90% 40% 70% 90% 45 10 0 0 16 180 3.0
Leather Shield 85% 35% 60% 60% 45 6 0 0 0 200 1.0
Plank Shield 75% 40% 20% 55% 45 7 0 0 0 120 1.5
Red & White Round Shield 85% 65% 30% 65% 40 6 0 0 0 180 1.0
Small Leather Shield 80% 35% 60% 60% 40 5 0 0 0 200 0.5
Target Shield 78% 30% 65% 50% 45 8 11 0 0 150 2.0
Warrior's Round Shield 85% 65% 30% 65% 40 6 0 0 0 180 1.0

Small Shield Kháng PDmg Kháng MDmg Kháng FDmg Kháng LDmg Stability Strength Requirement Dexterity Requirement Intelligence Requirement Faith Requirement Durability Weight
Buckler +15 76% 32% 65% 53% 50 7 13 0 0 140 1.5
Caduceus Round Shield +15 85% 65% 30% 40% 50 6 0 0 0 180 1.0
Cracked Round Shield +15 65% 55% 10% 45% 37 6 0 0 0 60 1.0
Crystal Ring Shield +5 70% 90% 70% 40% 40 10 0 0 0 120 3.0
Effigy Shield +15 90% 40% 70% 90% 56 10 0 0 16 180 3.0
Leather Shield +15 85% 35% 60% 60% 56 6 0 0 0 200 1.0
Plank Shield +15 75% 40% 20% 55% 56 7 0 0 0 120 1.5
Red & White Round Shield +15 85% 65% 30% 65% 50 6 0 0 0 180 1.0
Small Leather Shield +15 80% 35% 60% 60% 50 5 0 0 0 200 0.5
Target Shield +15 78% 30% 65% 50% 56 8 11 0 0 150 2.0
Warrior's Round Shield +15 85% 65% 30% 65% 50 6 0 0 0 180 1.0

Advertisement