Wikia Darksouls
Advertisement
Darkroot Basin

Darkroot Basin là một địa danh trong Dark souls.

Mô tả[]

The Darkroot Basin is located right after the [Garden|Darkroot Garden]. It can be accessed via the [Burg|Undead Burg], the [of the Drakes|Valley of the Drakes], or by the [Garden|Darkroot Garden]. It can also be accessed from the Darkroot Forest ladder. Darkroot Basin nằm ngay sau Darkroot Garden. Người chơi có thể tiếp cận thông qua Undead Burg, Valley of Drakes hoặc Darkroot Garden. Một hướng khác là từ cầu thang ở Darkroot Forest.

Khu vực kết nối[]

Nhân vật[]

Kẻ thù[]

Nhân vật[]

Quái hồi sinh[]

Quái không hồi sinh[]

Vật phẩm giá trị[]

Giáp[]

Nhẫn[]

Nguyên liệu nâng cấp[]

Vũ khí[]

Thư viện[]

Bản mẫu:LocationsNav

Advertisement